BUS GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund, sexuell läggning, ålder, kön, religion eller politisk ställning.
Hos oss är alla exakt lika värdefulla och vi accepterar ingen form av rasism eller diskriminering. 
Vår organisation är fristående samt religiöst- och partipolitiskt obunden. Vilket innebär att vi varken tar ställning partipolitiskt eller religiöst. Vi är neutrala. 
Vår grund är medmänsklighet och kärlek. 
Vi utgår från och kämpar för mänskliga- och barns rättigheter. Detta genom att sakpolitiskt engagera oss i våra frågor. 
BUS grundpelare är FN:s konvention om barns rättigheter. Detta innebär att allt vårt arbete ska genomsyras av barnkonventionen. 
BUS är en antirasistisk organisation som som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. 
BUS är en av Sveriges ungdomsorganisationer för unga HBTQIA+ personers rättigheter. Vi verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. En värld där alla människor, oavsett sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck samt könskaraktäristika, oavsett hur de väljer att uttrycka dessa, har lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.